Privātuma politika

SIA “INTRAC Latvija” privātuma politika interneta vietnē

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.       Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "INTRAC Latvija" (turpmāk - INTRAC), reģistrācijas numurs 40003227920, juridiskā adrese Latgales iela 458, Rīga, LV-1063.

2.       INTRAC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: tālr. +371 67803700, e-pasts: info@intrac.lv. 

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3.       Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šīs privātuma politikas 1. pielikumā*.

4.       Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

·         fiziskajām personām - klientiem, juridisko personu pārstāvjiem (*Pielikums_2), kandidātiem, darbiniekiem, INTRAC pasākumu apmeklētājiem/dalībniekiem;

·         INTRAC  veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, kas nokļūst videonovērošanas uztveršanas zonā;

·         INTRAC  interneta mājaslapas apmeklētājiem.

5.       Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati (INTRAC interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 Datu subjektu kategorijas

6.       Turpmāk minētas datu subjektu kategorijas, kuru personas datus INTRAC apstrādā:

·         saziņas formas mājas lapā aizpildītāji;

·         juridisku personu pārstāvji;

·         klienti- fiziskās personas;

·         personas, kas nokļūst videonovērošanas uztveršanas zonā;

Personas datu apstrādes nolūki

7.       INTRAC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

·         atbildes sniegšanai pēc datu subjekta pieprasījuma;

·         savu  līgumsaistību izpildei  un līgumsaistību  izpildes pieprasījumam  no sadarbības partneriem.;

·         preventīviem nolūkiem - noziedzīgu  nodarījumu  novērošanai  vai  atklāšanai  saistībā ar uzņēmuma īpašuma  aizsardzību  un  personu  vitāli  svarīgu  interešu,  tajā skaitā  dzīvības un  veselības aizsardzību;

·         pārziņa publicitātes nodrošināšanai;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8.       INTRAC apstrādā 6. punktā minēto datu subjektu kategoriju personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

·         Datu subjekta piekrišana;

·         Līgumsaistību izpilde;

·         Juridiska pienākuma izpilde;

·         Datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgas intereses;

·         Uzdevumi, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras;

·         Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, sabalansējot ar datu subjekta interesēm.

Personas datu aizsardzība

9.       INTRAC aizsargā 6. punktā minēto datu subjektu kategoriju personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un INTRAC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

·         šifrēšanu;

·         pseidonimizāciju;

·         ugunsmūri;

·         citi drošības pasākumi atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Datu saņēmēju kategorijas

10.    INTRAC neizpauž trešajām personām 6. punktā minēto datu subjektu kategoriju personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

·         ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

·         saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

·         ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

·         ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos INTRAC  leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs INTRAC leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

11.    INTRAC glabā personas datus kamēr tie nepieciešami, lai izpildītu to apstrādes nolūku.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

12.    Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

13.    Datu subjektam ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt INTRAC piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt INTRAC veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz INTRAC leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

14.    Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

·         rakstveida formā kādā no INTRAC Latvija filiālēm vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

·         elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

15.    Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Intrac pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

16.    INTRAC atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē  vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

17.    INTRAC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa

18.    INTRAC veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

19.    Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi INTRAC Latvija veic uz noslēgtā līguma pamata.

Citi noteikumi

20.    INTRAC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu datu subjektam tā aktuālo versiju, ievietojot INTRAC mājaslapā.

 

*Pielikums_1 

*Pielikums_2

Atpakaļ